Informácie o nás

Požiarny spolok bol v Suchej nad Parnou založený 25. apríla 1926. Jeho zakladateľom bol vtedajśí riaditeľ miestnej śkoly Štefan Novák. Hasičská zástava bola posvätená v roku 1927. vtedy mal zbor uź 43 členov.

Členovia spolku sa riadili heslom dobrovoľného hasićstva:

"Bohu na slávu, blížnemu na pomoc."

Preto pomáhali nielen pri požiaroch a živelných pohromách, ale aktívne sa zapájali aj do života obce. Organizovali rôzne sanitárne kurzy, kultúrne podujatia a zábavy. Pomáhali taktieź pri výstavbe pomníka padlím v I. svetovej vojne. Počas žatvy vykonávali v chotári nočnú stráž. Počas sviatkov sa spolu s dychovou hudbou zúćastňovali na procesiách. Na Veľkú noc držali čestnú stráž pri Božom hrobe.

Posviacka hasičskej zástavy Posviacka hasičskej zástavy

Prvú vtedy ešte ručnú striekaćku dostali hasiči od grófa Odescalchiho (majiteľa kaštieľa). tá bola v roku 1933 nahradená motorovou striekačkou firmy Hans Flader, ktorú už zakúpila obec. Po II.svetovej vojne bol spolok premenovaný na Dobrovoľný poźiarny zbor Suchá nad Parnou. Vtedy bol už predsedom Ignác Kralovič a velitelom Jozef Lužák. V roku 1959 bola dokončená požiarna zbrojnica, kde sidlil zbor až do polovice 90-tych rokov.

V 70-tych rokoch sa zmenilo vedenie, veliteľom sa stal Jozef Kraľovič a predsedom Zeferín Hečko. Pri základnej škole bolo založené požiarne druźstvo žiakov, ktoré viedol ućiteľ Rudolf Marec. Dychovej hudbe boli zakúpené uniformy a všetci jej členovia sa zároveň stali členmi DPZ.

V 80-tych rokoch boli postupne predsedami Michal Surový a Jaroslav Baláž. Od roku 1991 až do roku 2006 viedli spoločne bratia Oravci. Ďalšie rozšírenie členske základne bolo v roku 2003, kedy boli založené dve nové druźstvá dorasteniek a dorastencov. Od tohto roku sa členská základńa postupne rozśiruje každý rok.

V roku 2006 boli založené družstvá žiakov, ktoré spoločne vedú Marianna Babišová  a Tibor Cisár. Najskôr to bolo na jar družstvo žiakov a na jeseň v spolupráci so Základnou školou v Suchej nad Parnou aj družstvo žiačok.

Začiatkom roka 2007 bolo zvolené nové zloženie výboru DHZ. Predsedom sa stal Karol Oravec, veliteľom zostal Ivan Kyrinovič a tajomníčkou sa stala Marta Spustová a pokladníčkou Lenka Šimončičová.

Od roku 2009 je tajomničkou Daniela Martinkovičová.

Na výročnej schôdzi 29.1.2011 bol zvolený nový výbor, ktorý si môžete prezrieť v sekcii výbor.

DHZ v Suchej nad Parnou patrí už niekoľko rokov medzi najlepšie DHZ v rámci okresu Trnava. Najväčším úspechom  bola účasť družstva žien na majstrovstvách Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zborov v roku 2013, kde naše ženy obsadili 5 miesto.  

Veľkou udalosťou pre nás určite zostane prevzatie nového automobilu IVECO DAILY  spolu s protipovodňovým vozíkom, ktorý nám dňa 22.10.2015 o 20:00 hod. v Suchej nad Parnou odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra  JUDr. Róbert Kaliňák, v rámci celoslovenského rozmiestnenia síl a prostriedkov. 

V roku 2015 sme od obce Suchá nad Parnou dostali do prenájmu priestory v budove bývalého Miestneho národného výboru, kde máme uloženú zverenú techniku a ktoré by sme chceli  prestavať na hasičskú zbrojnicu. 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.